Меню

Викладачу

Проблема над якою працює коледж:

«Інновація як умова ефективної організації навчального процесу на шляху підвищення фахового росту майбутнього спеціаліста»

 

ГОЛОВНА МЕТА КОЛЕДЖУ:

 • забезпечення умов для самореалiзацiї студентів вiдповiдно до їх здібностей, власних i суспільних потреб та iнтересiв;
 • оволодіння результативними методами та навиками набуття нових знань, формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному збагаченні та самовдосконаленні;
 • формування особистості професіонала - патріотизм i національна свідомість громадянина України, готовність до роботи в умовах ринкових відносин.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ НА 2016-2017н.р.

 1. Підвищення якості освіти загальноосвітньої та професійної підготовки студентів коледжу.
 2. Впровадження новітніх, інформаційних, прогресивних педагогічних технологій.
 3. Активізація науково – дослідницької діяльності педагогічних працівників та студентської молоді.
 4. Формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ НА 2016-2017 н. р.

 1. Забезпечення якісної загальноосвітньої та професійної підготовки студентів коледжу.
 2. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу.
 3. Удосконалення матеріальної, навчально-методичної та навчально-виробничої бази коледжу, кожного навчального кабінету, лабораторії.
 4. Організація творчих майстерень та лабораторій фахового спрямування при навчальних кабінетах та майстернях.
 5. Впровадження новітніх, інформаційних, прогресивних педагогічних технологій.
 6. Формування банку даних з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників.
 7. Створення умов для професійного росту викладачів.
 8. Продовження роботи щодо науково-дослідницькій діяльності педагогічних працівників та студентської молоді.
 9. Залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, виставці технічної творчості, пошуково-дослідній та науковій роботі.
 10. Забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу.
 11. Поліпшення професійного навчання студентів через ознайомлення їх з новітнім закордонним і вітчизняним досвідом.
 12. Формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів.
 13. Активізація виховної роботи в коледжі з впровадження особистісно-орієнтованого виховання.
 14. Використання психолого-педагогічних характеристик та анкетування на різну тематику.
 15. Підвищення якості освіти.
 16. Формування професійної направленості виховної діяльності.
 17. Створення оптимальних умов для соціальної і професійної адаптації студентів коледжу.
 18. Виховання громадянської відповідальності, патріотизму, активної життєвої позиції, культури міжнаціонального толерантного спілкування, розвиток пізнавальних і творчих здібностей студентів.
 19. Розвиток студентського самоврядування.
 20. Розвиток інтересу і здатності до навчання всіх суб’єктів виховного процесу: студентів, викладачів, батьків.
 21. Застосування заходів щодо поліпшення системи стимулювання професійної діяльності, професійного зростання педагогічних працівників, створення сучасного інтерактивного методичного забезпечення на усі спеціальності коледжу.
 22. Модернізація навчального процесу через впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій.
 23. Забезпечення дієвого самоконтролю і самоаналізу діяльності кожного працівника коледжу.
 24. Освоєння та створення форм дистанційного навчання студентів для дієвого зв’язку зі студентами в складний зимовий час.
 25. Пошук нових форм профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді.
 26. Активізація роботи батьківського комітету та піклувальної роботи коледжу;
 27. Активна робота сайту для популяризації навчального закладу.
Викладачу
©
1969—2019 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121