Меню

Викладачу

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕДЖУ ТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

 

Проблема, над якою працює коледж:

 

«Механізми формування ключових та фахових компетентностей майбутнього спеціаліста нової формації у системі вищої освіти»

 

ГОЛОВНА МЕТА КОЛЕДЖУ:

 

забезпечення умов для самореалiзацiї студентів вiдповiдно до їх здібностей, власних i суспільних потреб та iнтересiв;

оволодіння результативними методами та навиками набуття нових знань, формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному збагаченні та самовдосконаленні;

формування особистості професіонала - патріотизму i національної свідомості громадянина України, готовності до роботи в умовах ринкових відносин.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ НА 2019-2020 н.р.

 

Підвищення якості освіти загальноосвітньої та професійної підготовки студентів коледжу.

Впровадження новітніх, інформаційних, прогресивних педагогічних технологій.

Активізація науково – дослідницької діяльності педагогічних працівників та студентської молоді.

Формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ НА 2019-2020 н. р.

 

Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу.

Удосконалення матеріальної, навчально-методичної та навчально-виробничої бази коледжу, навчальних кабінетів, лабораторій.

Організація творчих майстерень та лабораторій фахового спрямування при навчальних кабінетах та майстернях.

Впровадження новітніх, інформаційних, прогресивних педагогічних технологій.

Формування банку даних з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників.

Створення умов для професійного росту викладачів.

Продовження роботи щодо науково-дослідницької діяльності педагогічних працівників та студентської молоді.

Залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, виставці технічної творчості, пошуково-дослідній та науковій роботі.

Забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу.

Поліпшення професійного навчання студентів через ознайомлення їх з новітнім закордонним і вітчизняним досвідом.

Формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів.

Використання психолого-педагогічних характеристик та анкетування на різну тематику.

Формування професійної направленості виховної діяльності.

Створення оптимальних умов для соціальної і професійної адаптації студентів коледжу.

Виховання громадянської відповідальності, патріотизму, активної життєвої позиції, культури міжнаціонального толерантного спілкування, розвиток пізнавальних і творчих здібностей студентів.

Розвиток студентського самоврядування.

Розвиток інтересу і здатності до навчання всіх суб’єктів виховного процесу: студентів, викладачів, батьків.

Застосування заходів щодо поліпшення системи стимулювання професійної діяльності, професійного зростання педагогічних працівників, створення сучасного інтерактивного методичного забезпечення для усіх спеціальностей коледжу.

Модернізація навчального процесу через впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій.

Забезпечення дієвого самоконтролю і самоаналізу діяльності кожного працівника коледжу.

Освоєння та створення форм дистанційного навчання студентів для результативного зв’язку зі студентами в складний зимовий час.

Пошук нових форм профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді.

Активізація роботи батьківського комітету та піклувальної ради коледжу;

Активна робота сайту  для популяризації навчального закладу.

 

Викладачу
©
1969—2023 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121